Skupština Srbije usvojila je 8. novembra 2017. godine Zakon o dualnom obrazovanju nakon godinu dana intenzivnog pregovaračkog i konsultativnog procesa koji je aktivno podržala Nemačka razvojna saradnja kroz projekat “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja”. Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Privredna komora Srbije udružili su snage i zahvaljujući zajedničkim naporima, u relativno kratkom roku, došlo se do neophodnog zakonodavnog okvira koji predstavlja prvi korak ka uspešnoj i održivoj realizaciji dualnog obrazovanja u Srbiji. Ipak, u važnim aspektima koje zakon reguliše, vidi se razlika između srpskog modela i dualnog sistema u zemljama nemačkog govornog područja:

  • Mladi u dualnom obrazovanju su u statusu učenika srednjih škola, a ne zaposlenih u kompanijama u kojima se realizuje njihova obuka
  • Obuka u kompaniji realizuje se kao “učenje kroz rad”, a ne rad.

Usvojeni Zakon o dualnom obrazovanju, između ostalog, predviđa i sledeće:

  • Sve kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju moraju imati bar jednog licenciranog instruktora kome sertifikat izdaje Privredna komora. Troškove obuke i polaganja ispita za instruktora snosi poslodavac. Definisani su uslovi koje kompanija mora da ispuni kako bi mogla da učestvuje u dualnom obrazovanju odnosno da primi učenike na učenje kroz rad. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca vrši Privredna komora.
  • U dualnom obrazovanju, međusobni odnos škole i poslodavca, kao i odnos poslodavca i učenika odnosno njegovog roditelja/staratelja, uređuje se ugovorima.
  • Učenje kroz rad može se realizovati u jednoj ili više kompanija, a ne sme trajati više od 6 sati dnevno, što je maksimalno 30 sati nedeljno.
  • Zakon predviđa mesečnu naknadu učenicima za učenje kroz rad  u neto iznosu od najmanje 70% minimalne cene rada u skladu sa zakonom. Osim toga, poslodavac je u obavezi da učenicima koji kod njega realizuju učenje kroz rad obezbedi sredstva i opremu za zaštitu na radu, kao i da im pokrije troškove prevoza, ishrane  i osiguranja za slučaj povrede.

Mnogi navedeni aspekti u velikoj meri oslanjaju se na iskustva stečena u projektu “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja”, koji je od 2014. godine započeo uvođenje elemenata dualnog obrazovanja kroz implementaciju modernizovanih trogodišnjih zanatsko-tehničkih profila. Od 2015. godine, uz podršku projekta, obučeni su instruktori iz kompanija koje sarađuju sa školama, a predstavnici kompanija su uključeni i u izradu nastavnih planova i programa i završnih ispita. Mnoge kompanije koje sarađuju sa školama u projektu na dobrovoljnoj osnovi daju učenicima simboličnu novčanu nadoknadu za učenje kroz rad tj. praktičnu nastavu koja se realizuje u njihovim proizvodnim pogonima.

Zakon o dualnom obrazovanju počeće da se primenjuje od školske 2019/2020. godine. U narednim mesecima, radiće se na izradi podzakonskih akata kojima pojedini aspekti novousvojenog Zakona treba da budu detaljniije regulisani.

Usvojen Zakon o dualnom obrazovanju