pozega1 pozega2
U okviru projekta razvijen je kooperativni model kao specifičan oblik implementacije srednjeg stručnog obrazovanja sa elementima dualnog obrazovanja, prilagođen uslovima u Srbiji.

Dualno obrazovanje je tradicionalni sistem stručnog obrazovanja u zemljama nemačkog govornog područja koji podrazumeva da se nastava realizuje na dve lokacije, u obrаzovnoj instituciji (školi) i u kompaniji. U Nemačkoj učenici najveći deo vremena, 3-4 dana nedeljno, provode u kompaniji. Oni su u posebnom obrаzovno-rаdnom odnosu sа poslodavcem i za svoj rad primaju određenu finansijsku nadoknadu. Predstavnici privrede su uključeni u ceo obrazovni proces, počev od izrade nastavnih planova i programa, preko realizacije praktične nastave, do učešća u završnim ispitima.

Dualni sistem kakav postoji u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj pokazao se kao veoma efikasan za brži prelazak mladih iz obrazovnog sistema u svet rada i smatra se jednim od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u ovim zemljama. Ovakav sistem obrazovanja deo je sveukupnog političkog, ekonomskog i kulturnog ambijenta tih zemalja i nije ga moguće prosto preslikati na druge zemlje. Iz tog razloga, umesto kopiranja dualnog sistema,  u kooperativnom modelu razvijenom u okviru GIZ VET projekta selektivno su preuzeti oni njegovi elemente koji mogu da donesu najveći benefit i integrišu se u postojeće strukture i uslove.

Glavni elementi kooperativnog modela su povećan obim i unapređen kvalitet učenja kroz rad i aktivno učešće privrede u obrazovanju.

Iako je praktična nastava deo kurikuluma u većini “tradicionalnih” obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju, opšti je utisak da način na koji se ona izvodi nije adekvatan odnosno da ne dovodi do željenih rezultata u smislu usvajanja veština i razvoja kompetencija kod učenika. U modernizovanim trogodišnjim profilima povećan je obim učenja kroz rad sa dva na tri dana nedeljno u trećoj godini školovanja. Osim toga, praktična nastava se jedino u prvoj godini odvija u školskoj radionici, a u drugoj i trećoj godini u kompaniji koja sarađuje sa školom realizuje se učenje kroz rad. Obezbeđivanjem mesta za učenje kroz rad u kompanijama učenicima je omogućeno ne samo da se obučavaju na savremenim mašinama na kakvima se danas zaista i radi, već i da se navikavaju na realnu radnu atmosferu kakvu ne mogu iskusiti ni u jednoj školskoj radionici. Konačno, ono što posebno doprinosi boljem kvalitetu ovakvog modela obrazovanja jesu instruktori u kompanijama koji su prošli didaktičko-pedagoške obuke za rad sa učenicima. Kao i u dualnom sistemu, i u ovom modelu učenici su uključeni u proces rada, oni uče kroz rad (learning by doing), a ne samo posmatranjem.

Aktivno učešće privrede u obrazovanju podrazumeva da je kompanija spremna da omogući sledeće:

  • mesta za učenje kroz rad u kompaniji
  • finansijsku podršku učenicima, bilo u vidu simbolične novčane naknade, bilo u vidu drugih oblika podrške kao što su topli obrok, prevoz, smeštaj, stipendije i slično. Visina novčane nadoknade i ostali oblici podrške učenicima regulisani su ugovorom koji se sklapa između učenika/roditelja i poslodavca. Ovim ugovorom se precizno definišu i ostala pitanja: period i trajanje obuke, obaveze i prava učenika i kompanije, uslovi za raskid ugovora i sl.
  • radnike u kompaniji koji bi, pošto prođu odgovarajuće obuke, bili instruktori učenicima
  • doniranje određene opreme radi opremanja školskih radionica.

U kooperativnom modelu obrazovanja od presudne važnosti je uključenost predstavnika privrede u ceo proces implementacije modela, počev od identifikovanja potreba za određenim obrazovnim profilom, preko modernizacije nastavnih planova i programa i realizacije učenja kroz rad u kompanijama, do učešća u komisijama za završni ispit i sertifikaciju praktičnih veština.

Pored kompanija, partneri škola u kooperativnom modelu su i lokalne samouprave koje su se, u skladu sa svojim mogućnostima, obavezale na određeni vid podrške učenicima: finansiranje prevoza, toplog obraka, smeštaja, osiguranje, nabavka školskih udžbenika i slično.

Kooperativni model je fleksibilan, prilagođava se uslovima koji postoje na lokalu i omogućava adekvatan odgovor obrazovne ponude na brze promene na tržištu rada.

Polazeći od iskustava u implementaciji kooperativnog modela obrazovanja, razvijen je nacionalni model dualnog obrazovanja čije su glavne karakteristike:

– nosilac sistema su i dalje škole, mladi su učenici, a ne pripravnici (apprentices), oni se upisuju u srednju stručnu školu i kasnije raspoređuju na učenje kroz rad u kompanije;

– deo obrazovanja koji se realizuje u školi pokriva: opšte predmete, stručnu teoriju i osnovnu praktičnu obuku;

– u kompanijama se realizuje učenje kroz rad (može se realizovati i u školi, ali ne više od 25%);

– “instruktor” je zaposleni u kompaniji koji direktno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuje nastavni program i da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije;

– škola imenuje koordinatora učenja kroz rad koji u saradnji sa instruktorima planira, prati, sprovodi i ocenjuje realizaciju učenja kroz rad;

– ugovori se sklapaju ne samo između škola i kompanija, već i između zakonskih staratelja učenika i kompanija;

– kompanija plaća finansijsku naknadu učenicima za učenje kroz rad (najmanje 70% minimalne cene rada);

– kompanija mora da ispuni minimum standarda da bi bila akreditovana za dualno obrazovanje (npr. da ima obučene, licencirane instruktore za učenje kroz rad);

– predstavnici kompanija su uključeni ne samo u realizaciju učenja kroz rad, već i u izradu kurikuluma i završne ispite;

– razvoj kurikuluma zasnovan je na standardu kvalifikacije (može se realizovati i kao dualni i kao „standardni“).

Ukoliko se model dualnog obrazovanja kvalitetno realizuje svi akteri su na dobitku:

  • troškovi za održavanje škola se racionalizuju uključivanjem lokalne privrede
  • učenici stiču znanja i fleksibilne kvalifikacije sa kojima će biti konkurentni na tržištu rada
  • kompanije su u prilici da obezbede deficitarne kadrove još tokom njihovog školovanja i time ostvare uštede u dodatnom osposobljavanju
  • postiže se usklađenost obrazovne ponude sa potrebama privrede
  • obezbeđuje se rast zapošljavanja i umanjuje rizik od odliva mladih stručnjaka